ساعتهای سبک کره ای

مشاهده همه 11 نتیجه

ساعتهای سبک کره ای

L-6868

۳۲۲,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد ساعت: ۴۳X۳۷ سانتی متر
وزن خالص: ۱.۵ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۲.۵ کیلوگرم
جنس بدنه : فلز

ساعتهای سبک کره ای

L-1802

۵۹۴,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد ساعت: ۴۰X۳۵ سانتی متر
وزن خالص: ۳.۵ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۴.۵ کیلوگرم
جنس بدنه : فلز

ساعتهای سبک کره ای

KS-009-C

------------------------------

ابعاد ساعت: ۷۰X۵۰ سانتی متر
وزن خالص: ۴.۵ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۵.۵ کیلوگرم
جنس بدنه : فلز

ساعتهای سبک کره ای

KS-009-A

------------------------------

ابعاد ساعت: ۷۰X۵۰ سانتی متر
وزن خالص: ۴.۵ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۵.۵ کیلوگرم
جنس بدنه : فلز

ساعتهای سبک کره ای

KS-009-B

------------------------------

ابعاد ساعت: ۷۰X۵۰ سانتی متر
وزن خالص: ۴.۵کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۵.۵ کیلوگرم
جنس بدنه : فلز

ساعتهای سبک کره ای

KS-009-D

------------------------------

ابعاد ساعت: ۷۰x۵۰ سانتی متر
وزن خالصک ۴.۵ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۵.۵ کیلوگرم
جنس بدنه : فلز

ساعتهای سبک کره ای

KSF-009-A

------------------------------

ابعاد ساعت: ۱۷۴x۴۴ سانتی متر
وزن خالص: ۱۰ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۱۱ کیلوگرم
جنس بدنه : فلز

ساعتهای سبک کره ای

KSF-009-B

------------------------------

ابعاد ساعت: ۱۷۴x۴۴ سانتی متر
وزن خالص: ۱۰ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۱۱ کیلوگرم
جنس بدنه : فلز

ساعتهای سبک کره ای

KW-902

------------------------------

ابعاد ساعت: ۵۳x۳۹ سانتی متر
وزن خالص: ۳.۵ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۴.۵ کیلوگرم
جنس بدنه : فلز

ساعتهای سبک کره ای

KW-901

------------------------------

ابعاد ساعت: ۵۳X۳۹ سانتی متر
وزن خالص: ۳.۵ کیلوگرم 
وزن با بسته بندی: ۴.۵ کیلوگرم
جنس بدنه : فلز

ساعتهای سبک کره ای

STELLA-3300

------------------------------

ابعاد ساعت: ۵۳x۳۵ سانتی متر
وزن خالص: ۲.۵ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۳.۵ کیلو گرم
جنس بدنه : فلز