سایز ۶۰x۶۰

مشاهده همه 6 نتیجه

تابلو های لوتوس

FWB-60X60-A

۳۷۰,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد تابلو: ۶۰X۶۰ سانتی متر
وزن خالص:۴ کیلوگرم
وزن بابسته بندی:۵ کیلوگرم
جنس فریم:سنگ

تابلو های لوتوس

FWB-60X60-B

------------------------------

ابعاد تابلو: ۶۰X۶۰ سانتی متر
وزن خالص:۴ کیلوگرم
وزن بابسته بندی:۵ کیلوگرم
جنس فریم:سنگ

تابلو های لوتوس

FWB-60X60-C

------------------------------

ابعاد تابلو: ۶۰X۶۰ سانتی متر
وزن خالص:۴ کیلوگرم
وزن بابسته بندی:۵ کیلوگرم
جنس فریم:سنگ

تابلو های لوتوس

FWB-60X60-D

------------------------------

ابعاد تابلو: ۶۰X۶۰ سانتی متر
وزن خالص:۴ کیلوگرم
وزن بابسته بندی:۵ کیلوگرم
جنس فریم:سنگ

تابلو های لوتوس

FWB-60X60-E

------------------------------

ابعاد تابلو: ۶۰X۶۰ سانتی متر
وزن خالص:۴ کیلوگرم
وزن بابسته بندی:۵ کیلوگرم
جنس فریم:سنگ

تابلو های لوتوس

FWB-60X60-F

------------------------------

ابعاد تابلو: ۶۰X۶۰ سانتی متر
وزن خالص:۴ کیلوگرم
وزن بابسته بندی:۵ کیلوگرم
جنس فریم:سنگ