ساعتهای پلی رزین

نمایش 1–21 از 27 نتیجه

ساعتهای پلی رزین

PH-704-BR

۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد ساعت: ۸۵X۴۵ سانتی متر
وزن خالص: ۷ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۸ کیلوگرم
جنس بدنه : رزین

ساعتهای پلی رزین

PH-704-CR

۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد ساعت: ۸۵x۴۵ سانتی متر
وزن خالص: ۷ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۸ کیلوگرم
جنس بدنه : رزین

ساعتهای پلی رزین

PH-707-VB

۴۶۲,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد ساعت: ۶۰ سانتی متر
وزن خالص: ۴.۵ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۵.۵ کیلوگرم
جنس بدنه : رزین

ساعتهای پلی رزین

PH-707-OY

۴۶۲,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد ساعت: ۶۰ سانتی متر
وزن خالص: ۴.۵ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۵.۵ کیلوگرم
جنس بدنه : رزین

ساعتهای پلی رزین

PH-706-OY

۳۹۳,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد ساعت: ۴۰X۴۴ سانتی متر
وزن خالص: ۳.۵ کیلوگرم 
وزن با بسته بندی: ۴.۵ کیلوگرم
جنس بدنه : رزین

ساعتهای پلی رزین

PH-705-CR

۵۶۹,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد ساعت: ۵۹x۴۶ سانتی متر
وزن خالص: ۴.۵ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۵.۵ کیلوگرم
جنس بدنه : رزین

ساعتهای پلی رزین

PH-705-VB

۴۳۴,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد ساعت: ۵۹X۴۶ سانتی متر
وزن خالص: ۴.۵ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۵.۵ کیلوگرم
جنس بدنه : رزین

ساعتهای پلی رزین

PH-700-BR

۸۰۴,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد ساعت: ۷۰X۵۰ سانتی متر
وزن خالص: ۶ کیلوگرم 
وزن با بسته بندی: ۷ کیلوگرم
جنس بدنه : رزین

ساعتهای پلی رزین

PH-700-GOLD

۸۰۴,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد ساعت: ۷۰X۵۰ سانتی متر
وزن خالص: ۶ کیلوگرم 
وزن با بسته بندی: ۷ کیلوگرم
جنس بدنه : رزین

ساعتهای پلی رزین

PH-700-CR

۸۰۴,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد ساعت: ۷۰X۵۰ سانتی متر
وزن خالص: ۶ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۷ کیلوگرم
جنس بدنه : رزین

ساعتهای پلی رزین

PH-702-BR

۶۰۸,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد ساعت: ۶۲X۵۰ سانتی متر
وزن خالص: ۴.۵ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۵.۵ کیلوگرم
جنس بدنه : رزین

ساعتهای پلی رزین

PH-702-CR

۶۰۸,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد ساعت: ۶۲X۵۰ سانتی متر
وزن خالص: ۴.۵ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۵.۵ کیلوگرم
جنس بدنه : رزین

ساعتهای پلی رزین

PH-702-WHITEWASH

۶۰۸,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد ساعت: ۶۲X۵۰ سانتی متر
وزن خالص: ۴.۵ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۵.۵ کیلوگرم
جنس بدنه : رزین

ساعتهای پلی رزین

PH-703-BR

۶۰۸,۰۰۰ تومان

------------------------------

ابعاد ساعت: ۶۲X۵۰ سانتی متر
وزن خالص: ۳.۵ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۴.۵ کیلوگرم
جنس بدنه : رزین

ساعتهای پلی رزین

PH-704-WHITEWASH

------------------------------

ابعاد ساعت: ۸۵x۴۵ سانتی متر
وزن خالص: ۷ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۸ کیلوگرم
جنس بدنه : رزین

ساعتهای پلی رزین

PH-704-NE

------------------------------

ابعاد ساعت: ۸۵x۴۵ سانتی متر
وزن خالص: ۷ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۸ کیلوگرم
جنس بدنه : رزین

ساعتهای پلی رزین

PH-704-GOLD

------------------------------

ابعاد ساعت: ۸۵x۴۵ سانتی متر
وزن خالص: ۷ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۸ کیلوگرم
جنس بدنه : رزین

ساعتهای پلی رزین

PH-705-OY

------------------------------

ابعاد ساعت: ۵۹x۴۶ سانتی متر
وزن خالص: ۴.۵ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۵.۵ کیلوگرم
جنس بدنه : رزین

ساعتهای پلی رزین

PH-700-WHITEWASH

------------------------------

ابعاد ساعت: ۷۰X۵۰ سانتی متر
وزن خالص: ۶ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۷ کیلوگرم
جنس بدنه : رزین

ساعتهای پلی رزین

PH-701-BR

------------------------------

ابعاد ساعت: ۷۰X۵۰ سانتی متر
وزن خالص: ۵.۵ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۶.۵ کیلوگرم
جنس بدنه : رزین

ساعتهای پلی رزین

PH-701-GOLD

------------------------------

ابعاد ساعت: ۷۰X۵۰ سانتی متر
وزن خالص: ۵.۵ کیلوگرم
وزن با بسته بندی: ۶.۵ کیلوگرم
جنس بدنه : رزین